محصولات RTR

نمایش 1 - 15 از 15 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 10KVar 440Vنوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 260×85 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 8.3kVAr 12.0A توان خازن (415V - 50Hz): 8.9kVAr 12.4A توان خازن (440V - 50Hz): 10.0kVAr 13.1A کد تجاری محصول: DWCAP/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 12.5KVar 440V نوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 260×80 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 10.3kVAr 14.9A توان خازن (415V - 50Hz): 11.1kVAr 15.5A توان خازن (440V - 50Hz): 12.5kVAr 16.4A کد تجاری محصول:DWCAP/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 15KVar 440Vنوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 260×100 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 12.7kVAr 17.9A توان خازن (415V - 50Hz): 13.3kVAr 18.5A توان خازن (440V - 50Hz): 15.0kVAr 19.7A کد تجاری محصول:DWCAP/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 2.5KVar 440Vنوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 200×60 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 2.1kVAr 3.3A توان خازن (415V - 50Hz): 2.2kVAr 3.1A توان خازن (440V - 50Hz): 2.5kVAr 3.3A کد تجاری محصول : MA/C/CE/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 20KVar 440Vنوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 260×100 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 16.5kVAr 23.8A توان خازن (415V - 50Hz): 17.8kVAr 24.8A توان خازن (440V - 50Hz): 20.0kVAr 26.3A کد تجاری محصول:DWCAP/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 25KVar 440Vنوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 260×136 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 20.7kVAr 29.9A توان خازن (415V - 50Hz): 22.2kVAr 30.9A توان خازن (440V - 50Hz): 25.0kVAr 32.8A کد تجاری محصول:DWCAP/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 30KVar 440Vنوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 260×136 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 24.8kVAr 35.8A توان خازن (415V - 50Hz): 26.7kVAr 37.2A توان خازن (440V - 50Hz): 30.0kVAr 39.4A کد تجاری محصول:DWCAP/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن RTR 5KVar 440Vنوع قطعه: خازن استوانه ای ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 260×70 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (400V - 50Hz): 4.1kVAr 5.9A توان خازن (415V - 50Hz): 4.4kVAr 6.1A توان خازن (440V - 50Hz): 5.0kVAr 6.6A کد تجاری محصول: MA/C/CE/TER/RTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن مکعبی RTR 15KVar 440Vنوع قطعه: خازن مکعبی ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 100×110×400 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (440V - 50Hz): 15.0kVAr 19.68A فرکانس کاری 60 هرتز:  کد تجاری محصول:R044001505TERTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن مکعبی RTR 20KVar 440Vنوع قطعه: خازن مکعبی ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 150×170×460 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (440V - 50Hz): 20.0kVAr 26.24A فرکانس کاری 60 هرتز:  کد تجاری محصول:R044002005TERTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن مکعبی RTR 25KVar 440Vنوع قطعه: خازن مکعبی ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 150×170×460 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (440V - 50Hz): 25.0kVAr 32.80A فرکانس کاری 60 هرتز:  کد تجاری محصول:R044002505TERTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن مکعبی RTR 30KVar 440Vنوع قطعه: خازن مکعبی ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 150×170×460 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (440V - 50Hz): 30.0kVAr 39.36A فرکانس کاری 60 هرتز:  کد تجاری محصول:R044002505TERTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن مکعبی RTR 40KVar 440Vنوع قطعه: خازن مکعبی ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 150×320×460 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (440V - 50Hz): 40.0kVAr 52.49A فرکانس کاری 60 هرتز:  کد تجاری محصول:R044004005TERTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن مکعبی RTR 50KVar 440Vنوع قطعه: خازن مکعبی ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 150×320×460 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (440V - 50Hz): 50.0kVAr 65.61A فرکانس کاری 60 هرتز:  کد تجاری محصول:R044005005TERTF
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن مکعبی RTR 60KVar 440Vنوع قطعه: خازن مکعبی ولتاژ کاری: 440 ولت ابعاد (میلی متر): 150×320×460 فرکانس کاری 50 هرتز: توان خازن (440V - 50Hz): 60.0kVAr 78.73A فرکانس کاری 60 هرتز:  کد تجاری محصول:R044006005TERTF
نمایش 1 - 15 از 15 آیتم