کلید حرارتی 

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 172 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 1.6 آمپر پارس فانال مدل MS32-1.6کلیدحرارتی : 1.6 آمپر  بازه تنظیمی جریان :  1.6-1 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 2.5 آمپر پارس فانال مدل MS32-2.5کلیدحرارتی : 2.5 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 2.5-1.6 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 4 آمپر پارس فانال مدل MS32-4کلیدحرارتی : 4 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 4-2.5 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 6.3 آمپر پارس فانال مدل MS32-6.3کلیدحرارتی : 6.3 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 6.3-4 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 10 آمپر پارس فانال مدل MS32-10کلیدحرارتی : 10 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 10-6 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 14 آمپر پارس فانال مدل MS32-14کلیدحرارتی : 14 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 14-9 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 18 آمپر پارس فانال مدل MS32-18کلیدحرارتی : 18 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 18-13 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 23 آمپر پارس فانال مدل MS32-23کلیدحرارتی : 23 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 23-17 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 25 آمپر پارس فانال مدل MS32-25کلیدحرارتی : 25 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 25-20 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 32 آمپر پارس فانال مدل MS32-32کلیدحرارتی : 32 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 32-24 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار قابلیت استفاده در جعبه های واترپروف  قابل استفاده با کنتاکت های کمکی 1NO.1NC 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 1 آمپر LS مدل MMS-32S-1کلیدحرارتی 1 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 1-0.63 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 1.6 آمپر LS مدل MMS-32S-1.6کلیدحرارتی 1.6 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 1.6-1 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 2.5 آمپر LS مدل MMS-32S-2.5کلیدحرارتی 2.5 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 2.5-1.6 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 4 آمپر LS مدل MMS-32S-4کلیدحرارتی 4 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 4-2.5 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 6 آمپر LS مدل MMS-32S-6کلیدحرارتی 6 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 6-4آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 8 آمپر LS مدل MMS-32S-8کلیدحرارتی 8 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 8-5 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 10 آمپر LS مدل MMS-32S-10کلید حرارتی 10 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 10-6 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 13 آمپر LS مدل MMS-32S-13کلید حرارتی 13 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 13-9 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 17 آمپر LS مدل MMS-32S-17کلید حرارتی 17 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 17-11 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 22 آمپر LS مدل MMS-32S-22کلید حرارتی 22 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 22-14 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 26 آمپر LS مدل MMS-32S-26کلید حرارتی 26 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 26-18 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 32 آمپر LS مدل MMS-32S-32کلید حرارتی 32 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 32-22 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 40 آمپر LS مدل MMS-63S-40کلید حرارتی 40 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 40-28 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه کلید حرارتی 50 آمپر LS مدل MMS-63S-50کلید حرارتی 50 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 50-34 آمپر کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
نمایش 1 - 24 از 172 آیتم