بیمتال 

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 191 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.16 آمپر 3RU2116-0AB0بیمتال 0.16 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.16-0.11 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.2 آمپر 3RU2116-0BB0بیمتال 0.2 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.2-0.14 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.25 آمپر 3RU2116-0CB0بیمتال 0.25 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.25-0.18 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.32 آمپر 3RU2116-0DB0بیمتال 0.32 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.33-0.22 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.4 آمپر 3RU2116-0EB0بیمتال 0.4 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.4-0.28 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.5 آمپر 3RU2116-0FB0بیمتال 0.5 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.5-0.35 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.63 آمپر 3RU2116-0GB0بیمتال 0.63 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.63-0.45 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 0.8 آمپر 3RU2116-0HB0بیمتال 0.8 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 0.8-0.55 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 1 آمپر 3RU2116-0JB0بیمتال 1 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 1-0.7 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 1.25 آمپر 3RU2116-0KB0بیمتال 1.25 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 1.25-0.9 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 1.6 آمپر 3RU2116-1AB0بیمتال 1.6 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 1.6-1.1 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 2 آمپر 3RU2116-1BB0بیمتال 2 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 2-1.4 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 2.5 آمپر 3RU2116-1CB0بیمتال 2.5 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 2.5-1.8 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 3.2 آمپر 3RU2116-1DB0بیمتال 3.2 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 3.2-2.2 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 4 آمپر 3RU2116-1EB0بیمتال 4 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 4-2.8 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 5 آمپر 3RU2116-1FB0بیمتال 5آمپر  بازه تنظیمی جریان : 5-3.5 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 6.3 آمپر 3RU2116-1GB0بیمتال 6.3 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 6.3-4.5 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 8 آمپر 3RU2116-1HB0بیمتال 8 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 8-5.5 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 10 آمپر 3RU2116-1JB0بیمتال 10 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 10-7 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 12.5 آمپر 3RU2116-1KB0بیمتال 12.5 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 12.5-9 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 16 آمپر 3RU2116-4AB0بیمتال 16 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 16-11 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 2.5 آمپر 3RU2126-1CB0بیمتال 2.5 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 2.5-1.8 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 3.2 آمپر 3RU2126-1DB0بیمتال 3.2 آمپر  بازه تنظیمی جریان : 3.2-2.2 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال زیمنس 5 آمپر 3RU2126-1FB0بیمتال 5 آمپر  بازه تنظیمی جریان :5-3.5 آمپر دارای 1 تیغه باز و 1  بسته
نمایش 1 - 24 از 191 آیتم