محصولات چینت -CHINT

چینت الکتریک بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده تجهیزات صنعت برق در کشور چین می باشد.
این شرکت در زمینه تولید تجهیزات توزیع و انتقال(فشار قوی و متوسط)، تجهیزات برق فشار ضعیف ،تجهیزات برق ساختمانی، لوازم اندازه گیری و سلولهای خورشیدی فعالیت می کند.

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 134 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه استارت استوپ دوبل چراغدار چینت  NP2_BW8465_LED_220V نوع کاربری : شستی دوبل نوع کنتاکت : NO-NC  لامپ : داردولتاژ اسمی : ۲۳۰/۴۰۰ ولتاستاندارد : IEC/EN 60947_5_1
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه استارت استوپ دوبل چینت NP2_BL_8325نوع کاربری : شستی دوبل نوع کنتاکت : NO-NC  لامپ : نداردولتاژ اسمی : ۲۳۰/۴۰۰ ولتاستاندارد : IEC/EN 60947_5_1
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-200 (100-160 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (100-160 با بازه تنظیمی جریان 160-100 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-200 (125-200 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (125-200 با بازه تنظیمی جریان 200-125 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-200 (80-125 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (80-125 با بازه تنظیمی جریان 125-80 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (1-1.6 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (1-1.6 با بازه تنظیمی جریان 1.6-1 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (1.6-2.5 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (1.6-2.5 با بازه تنظیمی جریان 2.5-1.6 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (12-18 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (12-18 با بازه تنظیمی جریان 18-12 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (17-25 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (17-25 با بازه تنظیمی جریان 25-17 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (2.5-4 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (2.5-4 با بازه تنظیمی جریان 4-2.5  آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (4-6 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (4-6 با بازه تنظیمی جریان  6-4  آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (5.5-8 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (5.5-8 با بازه تنظیمی جریان 8-5.5 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (7-10 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (7-10 با بازه تنظیمی جریان 10-7 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-25 (9-13 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-25 (9-13 با بازه تنظیمی جریان 13-9 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-93 (23-32 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (23-32 با بازه تنظیمی جریان 32-23 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-93 (30-40 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (30-40 با بازه تنظیمی جریان 40-30 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-93 (37-50 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (37-50 با بازه تنظیمی جریان 50-37 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-93 (48-65 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (48-65 با بازه تنظیمی جریان 65-48 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-93 (55-70 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (55-70 با بازه تنظیمی جریان 70-55 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-93 (63-80 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (63-80 با بازه تنظیمی جریان 80-63 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه بیمتال چینت تیپ (NR2-93 (80-93 کلید بی متال چینت تیپ (NR2-93 (80-93 با بازه تنظیمی جریان 93-80 آمپر برای حفاظت از موتور الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشارضعیف چینت 10 کیلووار در 450 ولت ( 8 در 400) CHINTشکل ظاهری: سیلندری ( استوانه ای) cylindrical ابعاد: D*H 76*240 mm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 10 کیلووار, 8 کیلووار ولتاژ نامی: 450 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: 5.67 درصد و 7 درصد را دارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشارضعیف چینت 15 کیلووار در 450 ولت ( 12 در 400) CHINTشکل ظاهری: سیلندری ( استوانه ای) cylindrical ابعاد: D*H 76*290 mm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 15 کیلووار, 12 کیلووار ولتاژ نامی: 450 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: 5.67 درصد و 7 درصد را دارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشارضعیف چینت 20 کیلووار در 450 ولت ( 16 در 400) CHINTشکل ظاهری: سیلندری ( استوانه ای) cylindrical ابعاد: D*H 86*290 mm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 16 کیلووار, 20 کیلووار ولتاژ نامی: 450 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: 5.67 درصد و 7 درصد را دارد
نمایش 1 - 24 از 134 آیتم