زیمنس

آزند کنترل تامین کننده محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس علاوه بر موارد فروش،شما صنعتگران را در تمامی موارد فنی و موارد بروز نرم افزاری یاری خواهد داد.