آموزش HMI دلتا (HMI Training) بخش اول

آموزش HMI دلتا (HMI Training) بخش اول

آموزش HMI دلتا -قسمت اول

 • ایجاد پروژه جدید
 • نحوه دانلود کردن برنامه از  PCبه HMI
 • رسم گزینه ها و شکل های مربوط به برنامه
 • گزینه های قابل اختصاص به رجیسترها
 1. گزینه Button  
 2. گزینهIndicator    
 3. گزینهCharacter Entery وNumeric Entry  
 4.  گزینهCharacter Display وNumeric Display  
 • ثبت و ذخیره اطلاعات (Data Logging)و نمایش در جدول و رسم نمودار و ذخیره آن بصورت فایل اکسل بر روی فلش بیرونی
 • تعریف آلارمها و ثبت و ذخیره آنها
 • تعریف سطح دسترسی اپراتورها (User Levels Password)
 •  Control Block & Status Block
 • نوشتن برنامه های ماکرو در HMIو بررسی انواع آن
 • حافظه داخلی HMI

نحوه پروگرام کردن  HMIتوسط نرم افزار DOPSoft
درایورمربوط به پورت USB  به همراه نرم افزار DOPSoftنصب می شود.

hmi 1

پورتها و سوکتهای  HMI

hmi 2

کار با نرم افزار DOPSoft
ایجاد پروژه جدید :
برای ایجاد پروژه جدید از منوی Fileگزینه New را انتخاب کنید.

hmi 3

در این صفحه مدل HMIرا معرفی کنید و گزینه NEXTرا انتخاب کنید.

hmi 4

در این صفحه کنترلرهایی که به پورتهای ارتباطی  HMIمتصل هستند را مشخص کنید . نوع پورت ارتباطی  RS485/RS232 را انتخاب کرده و تنظیمات شبکه را وارد کنید ( در نظر داشته باشید که تنظیمات شبکه در تمام تجهیزات شبکه باید با یکدیگر برابر باشند. این تنظیمات برای PLCهای DELTAبطور پیش فرض مقدار در 9600/Even/7/1تنظیم شده است

hmi 5

hmi 6

انتقال برنامه از کامپیوتر به HMI

hmi 7

ایجاد صفحه جدید :

hmi 8

استفاده از ابزار شستی در HMI
 Button

hmi 9

این گزینه نقش یک شستی را در HMIدارد. چنانچه اپراتور این قطعه را فشار دهد دستوری که در حافظه اختصاص داده شده می باشد. اجرا می شود.
SET چنانچه اپراتور این گزینه در  HMI لمس کند، بیت مربوطه یک می شود.

hmi 10

با دوبار کلیک برروی هر گزینه، صفحه Propertiesمربوط به آن باز می شود و می توان موارد مربوط به هر گزینه را در صفحه های مربوطه تنظیم کرد.

hmi 11

نحوه وارد کردن آدرس حافظه  : PLC
با انتخاب این گزینه، پنجره زیر باز می شود:

hmi 12

 

 Internal Memory
حافظه های داخلی HMI - این حافظه های 16 بیتی بوده و بر دو دسته هستند.
·نوع $ -حافظه هایی که با خاموش و روشن شدن HMI مقادیر خود را از دست می دهند و صفر می شوند : $0 ~ $65635:
·نوع $M - حافظه هایی که با خاموش و روشن شدن HMI مقادیر خود را نگه می دارند .I$M0 ~ $M1023.
این رجیسترها 16بیتی هستند اگر بخواهیم به بیتهای این حافظه ها دسترسی داشته باشیم باید بصورت زیر بنویسیم :
vبیت پنجم از رجسیتر 16 بیتی غیرماندگار شماره 324 : “324.5$” 


Internal Parameters
حافظه های خاص داخلی HMI

hmi 13

Link 1
این گزینه مربوط به پورتهای ارتباطی  HMIمی باشد که در ابتدای برنامه تعریف کرده ایم و درواقع از این طریق می توانیم به حافظه های PLC دسترسی داشته باشیم.

hmi 14

پس از انتخاب نوع لینک ارتباطی می توانیم از طریق  Device Type نوع رجیستر را انتخاب کنیم.

hmi 15

تعیین خصو صیات درحالتهایی که حافظه اختصاص داده شده، صفر یا یک باشد.

hmi 16

نوشتن متن :
چنانچه برنامه بصورت دو زبانه بکارگرفته شود در قسمت  Textمی توان برای حا لتهای صفربودن رجیستر یا یک بودن رجیستر، دو متن را بر روی شستی قرار داد (مطابق شکل زیر)

hmi 17

نوشتن دو زبان برای برنامه برای مثال انگلیسی و فارسی :
مطابق شکل های زیر با بازکردن پنجره  Configuration از منوی Options، در قسمت Othersمی توان دو زبان برای برنامه تعریف کرد :

hmi 18

hmi 19

تغییر زبان  HMI

hmi 20

hmi 21

اختصاص عکس

hmi 22

قسمت Details

hmi 23

 

Interlock -6
این قسمت برای فعال / غیر فعال کردن عملکرد می باشد. برای مثال می خواهیم چنانچه بیت M1در PLCصفر بود این شستی غیرفعال گردد و با فشار اپراتور بر روی آن هیچ عملی اتفاق نیفتد ولی چنانچه بیت  M1در PLCیک بود اپراتور با فشار شستی بتواند مثلا موتوری را روشن کند.
اگر گزینه Interlock stateبرروی گزینه  ONتنظیم شود وبه آدرس مربوطه  M1اختصاص داده شود با یک بودن بیت  M1این شستی فعال میباشد و اگر گزینه  Interlock stateبرروی  OFFتنظیم شود با صفر بودن بیت  M1این شستی فعال می شود.
Invisible Address -2
چنانچه بیت اختصاص داده شده، یک باشد. شستی از روی صفحه  HMIمحو می شود.
Push time -4
چنانچه این گزینه تنظیم شود، اپراتور باید متناسب با زمان تنظیم شده (برحسب ثانیه)، شستی را فشار دهد تا فعال شود.
Confirm Window -3
چنانچه این گزینه برروی yesقرار گیرد بعد از فشار شستی توسط اپراتور، پنجره زیر باز می شود و تایید برای اجرای دستور را می پرسد.

hmi 24

گزینه Indicator

hmi 25

ابتدا نوع رجیستر را انتخاب می کنیم. نوع بیت برای نمایش وضعیت 0یا 1 استفاده می شود ولی نوع  wordبرای رجیستر 16بیتی بوده و میتواند تا مقداری که در State Countنوشته می شود. برای نمایش وضعیت رجیستر است استفاده شود.

hmi 26

با این گزینه می توان حالتهای مختلف یک رجیستر را نشان داد برای مثال چنانچه خروجی  Y0خاموش باشد، عکسی با مشکی پررنگ و اگر خروجی Y0روشن بود، عکسی با رنگ مشکی کم رنگ نمایش داده شود.

hmi 27

گزینه Display

hmi 28

گزینه Numeric Display

hmi 29

نمایش عدد صحیح بطور عدد اعشاری در HMI
برای مثال می خواهیم محتوای رجیستر  D0که عدد 273می باشد را بطور 27.3نمایش دهیم. برای این موارد باید تعداد Fractionalرا تنظیم کرد :
Integer Digits - تعداد عدد صحیح
 Fractional - تعداد عدد اعشاری مجازی
 
گزینه  Character Display
نمایش متن انگلیسی کدهای اسکی هر کاراکتر که در رجیسترها ذخیره شده است را نمایش می دهد.
هر کد اسکی از  8بیت استفاده می کند یعنی در هر رجیستر 16بیت می توان دو کاراکتر قرار داد.

hmi 30

نمایش ساعت و تاریخ  : HMI
برای نمایش ساعت یا تاریخ  HMI باید از قسمت Display گزینه های Time Display , Date Displayرا انتخاب کرد.

HMI 31

گزینه Input
Numeric Entry
تغییر محتوای رجیستر های PLC توسط اپراتور :

HMI 32

بعداز اینکه اپراتور این گزینه را لمس کرد، صفحه وارد کردن عدد باز می شود و می توان در آن عددی را که می خواهیم به رجیستر اختصاص دهیم، وارد کنیم.

HMI 33

HMI 34

1- محل وارد کردن آدرس رجیستر PLC
2- انتخاب نوع و فرمت رجیستر
3- تعیین تعداد عدد صحیح و اعشاری مجازی و تعیین حداقل و حداکثر مقدار مجاز

 Character Entery
وارد کردن کاراکتر در رجیسترهای PLC

HMI 35

برای مثال کاراکترهای Salam را می خواهیم در رجیسترهای D0 مربوط به PLCقرار دهیم:

hmi 36

 

DATA Logging
نمونه گیری و ذخیره مقدار رجیستر در  HMI و رسم آن بر روی نمودار یا جدول
ابتدا از منوی زیر گزینه  Historical trend graph را انتخاب می کنیم

hmi 37

hmi 38

hmi 39

hmi 40

hmi 41

hmi 41

hmi 43

اجرای نمونه گیری از طریق PLC

hmi 44

ادامه ی مقاله در آموزش بعدی یعنی آموزش HMI دلتا (بخش دوم) بخوانید.

نظر خود را به اشتراک بگذاریدپاسخ دهید