آموزش HMI دلتا (HMI Training) بخش دوم

آموزش HMI دلتا (HMI Training) بخش دوم

 

آموزش HMI دلتا -قسمت دوم

ادامه ی مقاله آموزش HMI دلتا (بخش اول) را در اینجا بخوانید.

hmi 45

با توجه به شکل بالا می بینیم که اگر هر کدام از بیتهای رجیستر D200یک شود، نمونه گیری مربوطه انجام می شود.

ذخیره نمونه گیری ای انجام شده در حافظه HMI یا در حافظه  USB بیرونی و ذخیره آن بصورت فایل اکسل :

hmi 46

hmi 47

hmi 48

صفربودن به معنای غیرفعال و یک بودن به معنای فعال بودن برای رسم نمودار می باشد. این گزینه باید یک شود تا نمودار ظاهر شود.

hmi 49

نمایش نمونه گیری ای ذخیره شده بصورت جدول :
با انتخاب گزینه Historical Data Tableاز منوی Samplingو قرار دادن آن برروی صفحه HMIمی توان محتوای رجیسترهای نمونه گیری شده را از بافرهای مربوطه مشاهده کرد.

hmi 50

hmi 51

hmi 52

صفحه مشخصات مربوط بهHistorical Data Table

hmi 53

انتقال ا طلاعات نمونه گیری شده بصورت فایل اکسل و همینطور عکس گرفتن از صفحه نمایش و ذخیره آن در حافظه Flash USBبیرونی :

hmi 54

با استفاده از این دو  Buttonمی توان اطلاعات را به حافظه  Flash USBبیرونی انتقال داد.

آلارمها :
اگر بیتهای مشخصی که در قسمت Alarm Setupتنظیم کرده ایم ON/OFFشوند پیغام مربوطه و تنظیم شده در این قست توسط المان بر روی صفحه نمایش داده می شود.

hmi 55

hmi 56

در شکل بالا، در محل  Addressباید شماره رجیستر  PLC را بنویسیم. به ازای تغییر از  OFF به ONهر کدام از بیتهای این رجیستر، متن نوشته شده در قسمت Message Contentثبت می شود. پیغامهای ثبت شده را می توان توسط ابزارهای Alarm History Table و  Active Alarm List مشاهده کرد.

hmi 57

hmi 58

تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف و تعریف  Passwordبرای هر کدام (User Level)
برای تعریف Password های پیش فرض برای هر سطح ابتدا از منوی Options گزینه  Password setting را انتخاب می کنیم

hmi 59

hmi 60

برای مثال صفحه مشخصات گزینه  Maintainمربوط به Button، در شکل زیر آمده است.
در قسمت User security levelحداقل سطح دسترسی نوشته می شود. برای مثال اگر عدد 3 را انتخاب کنیم کلمه عبور شماره 4 اجازه فعالیت دارد ولی کلمه عبور شماره  2اجازه فعالیت ندارد.
قسمت Set Low Security ، اگر این گزینه بر روی NOتنظیم شود، بعد از اینکه اپراتور کلمه عبور مورد نظر را وارد کرد،     HMIدر همین سطح می ماند. ولی اگر گزینه   YESانتخاب شود، اپراتور باید بعد از پایان کار، و در هنگام شروع کار دوباره کلمه عبور مورد نظر را وارد کند.

hmi 61

hmi 62

hmi 63

گزینه هایی مانند شستی های Goto Screen، دارای موردی با عنوان زیر می باشند :


User’s security level will be set to low security after changing screen


چنانچه این گزینه فعال باشد، با فشار شستی Goto Screenسطح دسترسی  HMIدر سطح 0قرار می گیرد.
تغییر کلمه های عبور توسط اپراتور :

در شکل زیر نحوه انتخاب گزینه Passwod Table Setupنشان داده شده است.

hmi 64

این گزینه را نیز باید به یک سطح دسترسی مرتب کرد تا هر شخصی نتواند کلمه های عبور اشخاص دیگر را تغییر دهد.

hmi 65

مطابق شکل زیر می بینیم که چنانچه سطح دسترسی شماره 3 را انتخاب کنیم، می توان کلمه های عبور سطح 1و را نیز تغییر داد.

hmi 66

تغییر صفحه در حال نمایش HMI توسط PLC
در صفحه  Configuration، قسمت  Control Block رجیسترهایی برای عملکرد HMI توسط PLC در نظر گرفته شده اند.

hmi 67

hmi 68

این رجیسترها شامل دودسته هستند:

1-      Control Block : فرمان از طرف PLC به HMI

2-      Statuse Block : گزارش هایی از HMI به PLC
برای مثال اگر تیک مربوط به   Screen No. را بزنیم در مقابل آن نام یک رجیستر نوشته می شود . این رجیستر مربوط به عملکرد تغییر شماره صفحه از PLCبه HMI می باشد. برای مثال اگر از طرف PLC، عدد 3 را در رجیستر D0 قرار دهیم، HMI صفحه  3 را باز می کند.

hmi 69

در مقابل هر گزینه علامت  “ … “ قرار دارد، چنانچه موس را بر روی این نقطه ها قرار دهیم شرح مختصری از کنترل های این رجیستر نوشته می شود.

hmi 70

همینطور در قسمت  Status Block اگر تیک مربوط به  Screen No. را بزنیم، رجیستری در مقابل آن نوشته می شود که شماره صفحه کنونی  HMI در این رجیستر نوشته می شود.

hmi 71

برنامه نویسی ماکرو :

سه نوع ماکرو می توان در HMIایجاد کرد:

1-      ماکروها با قابلیت اجرای مستقل از جزئیات برنامه

2-      ماکروها با اجرا توسط تحریک دکمه های موجود در صفحه

3-      ماکروها با اجرا توسط تحریک پنجره ها

ماکرو ها با قابلیت اجرای مستقل از جزئیات برنامه

hmi 72

 

Initial Macro v : این برنامه در هنگام روشن شدن HMIاجرا می شود.
Clock Macro v:  این برنامه دائما با تاخیری که در صفحه  Configurationتنظیم می شود اجرا می شود.
Background Macro v : این برنامه دائما اجرا می شوند ولی می توان درآن تعداد خطهایی که باید در هر سیکل اجرا شوند را تنظیم کرد.
SubMacro v: زیربرنامه ای است که می توانیم از ماکروهای دیگر آنرا فراخوانی کنیم.

ماکرو ا با اجرا توسط تحریک اشیائ موجود در صفحه

hmi 74

 

ON Macro v : اگر بیت اختصاص داده شده به  Buttonروشن شود، این ماکرو اجرا می شود.
OFF Macro v : اگر بیت اختصاص داده شده به  Buttonخاموش شود، این ماکرو اجرا می شود.
Before Execute Macro v : وقتی بر روی گزینه ایی در HMI لمس کنیم، این ماکرو اجرا می شود.
After Execute Macro v : بعد از لمس برروی گزینه ایی در HMI، و برداشتن انگشت از روی آن، این ماکرو اجرا می شود.

ماکرو ا با اجرا توسط تحریک پنجره ها

hmi 74

 

Open macro v : وقتی صفحه ای بخصوصی از HMI باز شد، این برنامه فقط یک بار اجرا می شود.
Close macro v : وقتی صفحه ای بخصوصی از  HMI بسته شد، این برنامه فقط یک بار اجرا می شود.
Screen Cycle Macro v : چنانچه هر پنجره ایی باز باشد، ماکروی مربوط به آن صفحه باز می شود.

نحوه نوشتن ماکرو :
ابتدا یکی از ماکروها را انتخاب می کنیم، برای مثال  Background Macro را از منوی  Options انتخاب می کنیم.

hmi 75

بعد از انتخاب گزینه Macro Command ، پنجره زیر باز می شود:

hmi 76

بعد از کلیک  بر روی گزینه  Command پنجره زیر باز می شود:

hmi 77

در این قسمت می توان تابع مورد نیاز را انتخاب کرد.

hmi 78

در این مرحله رجیسترها را باید انتخاب کرد .

hmi 79

بعد از وارد کردن رجیسترها باید ماکرو نوشته شده را  Update کرد .

hmi 80

توابع ماکرو در  HMI :

hmi 81

نظر خود را به اشتراک بگذاریدپاسخ دهید