تبدیل موتورمعمولی به سرو موتوربااستفاده از درایوهوشمند C2000دلتا

نوشته شده در تاریخ1 سال پیش 966
دوست داشتن0

تبدیل موتورمعمولی به سرو موتور بااستفاده از درایوهوشمند C2000دلتا
راه حل جدید برای استفاده ازموتور آسنکرون معمولی به جای سروو موتور

شرح پروژه
دراین پروژه قصدداریم بااستفاده ازدرایوACمدلC2000یک موتور معمولی رابه یک سروو موتورتبدیل کنیم.این درایو هوشمندبوده وعلاوه برمد سرعت وگشتاور,مدپوزیشن رانیز داراست. برای این کار, ابتدا انکودررابه شفت موتورمی بندیم; چون قراراست بعداز (auto tuningمراحل1تا)3مدکنترلی بررویFOC+PGقرارگیرد.
**سیم بندی انکودر که قرار است به شفت موتور بسته شود, به شرح زیر می باشد

1. بازگرداندن تمامی پارامترهابه تنظیمات کارخانه در فرکانس 50هرتز
Pr 00-02 = 9
2. 
مقدار دادن پارامترهای زیرطبق پلاک موتور(شناساندن موتور به درایو)
*دراین پروژه
,ازیک موتور5.5kwاستفاده نمودیم.پلاک این موتور رادرزیرمشاهده می نمایید

**تعدادقطب یک موتور از رابطه زیرمحاسبه می شود:

*توجه شودکه ازاین رابطه تعدادجفت قطب بدست می آید,که تعدادقطب های موتوردراین پروژه ازطریق این رابطه3شدودرپارامتر05-04عدد6راواردکردیم.
Auto tuning .3موتور درحالت بی باری
Pr 05-00 = 1 (Rotary Tuning)
*قبل ازRunکردن ,مقدار پارامترهای05-05الی 05-08رافقط چک می کنیم.چون بعد از auto
tuning
این مقادیر طبق ویژگیهای موتورتغییرمیکنند.سپس درایو راRunکرده وصبر میکنیم تاauto tuning به اتمام رسد وموتور متوقف شود.
.4شناساندن انکودر به درایو

*دراین پروژه,ازیک انکودر1000پالس استفاده نمودیم.پارامتر 10-02مربوط به انکودر فیدبک می باشد.پارامتر 10-16هم برای انکودر دوم که به عنوان منبع پالس از طریق 00-20انتخاب می شود می باشد

*سپس پارامتر00-10رافقط چک می کنید که حتماروی مدسرعت ( )Velocityباشد.
.5تنظیم مد کنترلی بر روی FOC+PG
00-11 = 3 (Im FocPg Ctrl)
*برای اطمینان ازاتصال صحیح انکودربه کارت,درایو راRUNکنید.اگرخطایPGFداد,سیم بندی انکودر راچک کنید.سپس پارامتر10-02راروی2قراردهید.

6.تنظیم پارامتر11-00 روی 2 (باینری=10) برای inertia auto-tuning(بعدازtuning مقدارپارامتر11-00به طورخودکارصفرخواهدشد).همچنین فعال سازی تابع "تنظیم اتوماتیک پهنای باند" ASRبامقداردهی(1باینری=)

*یعنی بایدعدد3رادرپارامتر11-00بریزید.
Pr 11-00 = 3h
**بعدازمقداردهی به پارامتر11-00مراحل زیر راانجام میدهید:
- توجه داشته باشید که درابتداهیچ باری روی موتورنباشد.
- سرعت موتور راروی
2/3سرعت نامی موتورقراردهید(.پارامتر)05-03
- زمان شتاب( )ACC Timeوکاهش سرعت موتور()DEC Timeرا روی 1یا1.5ثانیه قراردهید.
- از طریق
Digital Keypadفرکانس را روی 20هرتز می گذاریم.
7. اکنون به پارامتر11-01رفته وRunمی کنیم.در حین Runبودن,موتور راچپگرد/راستگرد کرده تاعدد نشان داده شده در پارامتر11-01تقریباثابت شود.بعد از ثابت شدن عدد,موتور رامتوقف کرده و عددثابت شده رادرپارامتر11-01ذخیره می کنیم.دقیقا مثل سروو موتور درنرم افزار .ASD-soft
8. 
اکنون بار رامتصل کنید وفرایند inertia auto tuningرادوباره تکرارکنید. اگر Inertia auto tuningقابل قبول بود,درنتیجه loading inertiaبهتراست.اگر loading inertiaقابل قبول نبود,باید Inertiaرابه صورت دستی براساس Tuningدرحالت بی باری درپارامتر11-01واردکنید.
فعال سازی تابع تنظیم اتوماتیک پهنای باندASR
مقدارفرکانس را از Digital Keypadصفر کرده وبعد Runمی کنیم تا سفتی شفت موتور راملاحظه کنیم.اگر شفت باز هم شل بود,مقدار پارامتر زیر راروی 26قرار می دهیم.این تغییر مقدارتا40هرتزبرای موتورهای آسنکرون قابل اجراست.
*پارامتر
11-06تا11-11زمانی قابل استفاده می شودکه بیت صفرم پارامتر11-01برابر 0باشد که دراین موقع
PI ASRدرهنگام Runingثابت وتغییرناپذیرخواهدبود.

**پارامتر11-03تا11-05زمانی قابل به کارگیری است که بیت صفرم پارامتر11-01برابر 1باشد.
Pr 11-05 = 26 (Zero speed Bandwith : 1~40Hz(IM))
حال می خواهیم از یک انکودردیگری به عنوان منبع پالس استفاده کنیم;یعنی باچرخش انکودر دوم, موتوربه همان نسبت چرخش داشته باشد.همانندسروو موتورکه قابلیت پالس گرفتن ازدیوایس های خارجی(,…)plcرادارد. دراینجانیز از یک انکودر به عنوان منبع پالس برای موتور معمولی استفاده نمودیم.
**سیم بندی انکودر دوم که منبع پالس هست
,به شرح زیرمی باشد


*ضمنا تمامی ورودی های منفی کارت PGنیز به DCMوصل می شوند.
درشکل زیر
,یک نمونه کارت PGرامشاهده می کنید

شکل زیر,سیم بندی دوتاانکودربه کارت PGدرایو رانشان می دهد.

اکنون مراحل زیر راطی می کنیم :
1. تنظیم درایو بر روی FOC+PG
00-11 = 3 (IM FocPg Ctrl)
*توجه شود که پارامتر00-10حتما بر روی صفر(مدسرعت) باشد.
2. تنظیم انکودر دوم به عنوان منبع پالس و همچنین قابلیت تشخیص جهت

3. تنظیمات مربوط به نوع پالس ورودی (انکودر دوم)
(مشخص کردن راستگرد شدن موتوربا خروجی
Aانکودر و چپگرد شدن موتور با خروجی Bانکودر)

4. تنظیم DEC Time وACC Time
Pr01-12 = 0.01
Pr 01-13 = 0.01
**اکنون RUNکرده و باچرخش انکودر به جهت دلخواه,موتور به همان جهت خواهدچرخید.
گردآوری وتنظیم: سهیل فدایی

ارسال نظر
پاسخ دهید
لطفا برای ارسال نظر وارد شوید.

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم