محصولات جدید

استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NO دلتا IS-E1202-BPOB2 سنسور القایی Delta IS-E1202-BPOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1202-BPOB2 دلتا 34.9 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-N1812-BPCB2 سنسور القایی Delta IS-N1812-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1812-BPCB2 دلتا 39.2 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-N1808-BPCB2 سنسور القایی Delta IS-N1808-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1808-BPCB2 دلتا 39.2 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-N1208-BPCB2 سنسور القایی Delta IS-N1208-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1208-BPCB2 دلتا 33.3 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-N1204-BPCB2 سنسور القایی Delta IS-N1204-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1204-BPCB2 دلتا 33.3 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-E1808-BPCB2 سنسنسور القایی Delta IS-E1808-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1808-BPCB2 دلتا 39.8...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-E1805-BPCB2 سنسور القایی Delta IS-E1805-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1805-BPCB2 دلتا 39.8 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-E1204-BPCB2 سنسور القایی Delta IS-E1204-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1204-BPCB2 دلتا 34.9 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه PNP-NC دلتا IS-E1202-BPCB2 سنسور القایی Delta IS-E1202-BPCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی PNP-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1202-BPCB2 دلتا 34.9 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-N1812-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-N1812-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1812-BNOB2 دلتا 39.2 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-N1808-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-N1808-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1808-BNOB2 دلتا 39.2 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-N1208-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-N1208-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1208-BNOB2 دلتا 33.3 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-N1204-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-N1204-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1204-BNOB2 دلتا 33.3 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-E1808-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-E1808-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1808-BNOB2 دلتا 39.8 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-E1805-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-E1805-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1805-BNOB2 دلتا 39.8 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-E1204-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-E1204-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1204-BNOB2 دلتا 34.9 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NO دلتا IS-E1202-BNOB2 سنسور القایی Delta IS-E1202-BNOB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NO می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1202-BNOB2 دلتا 34.9 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-N1812-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-N1812-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1812-BNCB2 دلتا 39.2 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-N1808-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-N1808-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1808-BNCB2 دلتا 39.2 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-N1208-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-N1208-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1208-BNCB2 دلتا 33.3 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-N1204-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-N1204-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-N1204-BNCB2 دلتا 33.3 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-E1808-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-E1808-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1808-BNCB2 دلتا 39.8 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-E1805-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-E1805-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1805-BNCB2 دلتا 39.8 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-E1204-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-E1204-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1204-BNCB2 دلتا 34.9 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سنسور القایی سه سیمه NPN-NC دلتا IS-E1202-BNCB2 سنسور القایی Delta IS-E1202-BNCB2 با ولتاژ تغذیه 12 تا 24 ولت DC دارای خروجی NPN-NC می باشد. طول بدنه سنسور القایی IS-E1202-BNCB2 دلتا 34.9 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید درایو H100 ال اس 160KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 250 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید درایو H100 ال اس 90KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 120 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 18.5KW ورودی تکفاز 220ولت ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 25 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 15KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 20 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 15KW ورودی تکفاز 220 ولت ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 20 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 11KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 15 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 11KW ورودی تکفاز 220ولت ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 15 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 7.5KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 10 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 7.5KW ورودی تکفاز 220ولت ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 10 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 5.5KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 7.5 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 5.5KW ورودی تکفاز 220ولت ولتاژ ورودی تک فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 7.5 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 3.7KW ورودی تکفاز 220 ولت ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 5 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 3.7KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 5 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 2.2KW ورودی تکفاز 220 ولتاژ ورودی تک فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 3 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 2.2KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 3 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 1.5KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 2 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 1.5KW ورودی تکفاز 220 ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 2 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 0.75KW ورودی سه فاز 380 ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 1 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 0.75KW ورودی تکفاز 220 ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 1 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر تکفاز 2.2 کیلوات S100 ال اس LSLV0022S100-2 توان 2.2 کیلووات 3 اسب 240-200 ولت تکفاز درجه حفاظتی IP20 آمپر 11 ورودی دیجیتال 12 عدد ورودی آنالوگ 1 عدد فیلتر EMC
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات S100 ال اس LSLV0008S100-4 توان 0.75 کیلووات 1 اسب 480-380 ولت سه فاز درجه حفاظتی IP20 آمپر 2.5 ورودی دیجیتال 12 عدد ورودی آنالوگ 1 عدد فیلتر EMC
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر تکفاز 0.37 کیلووات S100 ال اس LSLV0004S100-2 توان 0.37 کیلووات 0.5 اسب 240-200 ولت تک فاز درجه حفاظتی IP20 آمپر 2.5 ورودی دیجیتال 12 عدد ورودی آنالوگ 1 عدد فیلتر EMC
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر LS با توان 160 کیلووات SV1600IS7-4 درایو AC سری iS7 توان 160 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر LS با توان 132 کیلووات SV1320IS7-4 درایو AC سری iS7 توان 132 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر LS با توان 110 کیلووات SV1100IS7-4 درایو AC سری iS7 توان 110 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر LS با توان 90 کیلووات SV0900IS7-4 درایو AC سری iS7 توان 90 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر LS با توان 75 کیلووات SV0750IS7-4 درایو AC سری iS7، توان 75 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر SV0550IS7-4 LS-iS7 با توان 55 کیلووات درایو AC سری iS7، توان 55 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید LS اینورتر SV0450IS7-4 با توان 45KW درایو AC سری iS7، توان 45 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید LS اینورتر SV0370IS7-4 با توان 37KW درایو AC سری iS7 توان 37 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید inverter ال اس SV0300IS7-4 با توان 30 کیلووات درایو AC سری iS7 توان 30 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر SV0220IS7-4 LS با توان 22KW درایو AC سری iS7 توان 22 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید SV0185IS7-4 inverter LS با توان 18.5 400 ولت سه فاز کاربری سبک: 45A / 22kW / @40°C کاربری سنگین: 39A / 18.5kW / @50°C
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر ال اس 7/5 کیلووات ورودی سه فاز SV0075IS7-4 توان 7.5KW ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت توان نامی خروجی 12.2 kVA جریان نامی خروجی CT: 16 A VT: 24 A فرکانس خروجی 0 ~ 400 Hz
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر ال اس 5/5 کیلووات ورودی سه فاز SV0055IS7-4 توان 5.5KW ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت توان نامی خروجی 9.1 kVA جریان نامی خروجی CT: 12 A VT: 16 A فرکانس خروجی 0 ~ 400 Hz
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر ال اس ۳٫۷ کیلووات ورودی سه فاز SV0037IS7-4 توان 3.7KW ولتاژ ورودی 380 تا 480 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU ماکزیمم ۱۱ ورودی و ۶ خروجی
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 450 کیلووات SV4500IP5A-4 توان 450KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 375 کیلووات SV3750IP5A-4 توان 375KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 315 کیلووات SV3150IP5A-4 توان 315KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 280 کیلووات SV2800IP5A-4 توان 280KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 220 کیلووات SV2200IP5A-4 توان 220KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 160 کیلووات SV1600IP5A-4 توان 160KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 132 کیلووات SV1320IP5A-4 توان 132KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 110 کیلووات SV1100IP5A-4 توان 110KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر ال اس ip5 SV900iP5A-4 با توان 90 کیلووات توان 90KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر SV750iP5A-4 LS با توان 75 کیلووات توان 75KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر SV550iP5A-4 LS با توان 55 کیلووات توان 55KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر SV450iP5A-4 LS با توان 45 کیلووات توان 45KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر SV370iP5A-4 LS با توان 37 کیلووات توان 37KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر SV300iP5A-4 LS با توان 30 کیلووات توان 30KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر ip5a ال اس با توان SV220IP5A-4 22kw توان 22KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر IP5A ال اس SV185IP5A-4 با توان 18.5 کیلووات توان 18.5KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر LS با توان 7.5 کیلووات SV075IP5A-4 توان 7.5KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی: IP20
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر ال اس SV055IP5A-4 با توان 5/5 کیلووات ولتاژ: 400 ولت توان: 5.5 کیلو وات درجه حفاظتی IP20 کنترل چند موتو حداکثر ۴ موتور در رنج توانی KW90 ~5.5KW
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 10.1 اینچ مدل MT8102iP 10.1 اینچ با رزولوشن 600 × 1024 حافظه داخلی 128 مگابایت دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB دارای استاندارد NEMA4 و IP65 پردازنده ARM RISC با توان...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 21.5 اینچ مدل cMT-iM21 21.5 اینچ با رزولوشن 1920x1080 دارای حافظه داخلی 512 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 9.7 اینچ مدل MT8090XE 9.7 اینچ با رزولوشن 768 × 1024 دارای حافظه داخلی 512 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 12.1 اینچ مدل MT8121XE 12.1 اینچ با رزولوشن 768 × 1024 دارای حافظه داخلی 128 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 15 اینچ مدل MT8150XE 15 اینچ با رزولوشن 768 × 1024 دارای حافظه داخلی 128 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 4.3 اینچ مدل MT8050iE 4.3 اینچ با رزولوشن 480x272 دارای حافظه داخلی 128 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 7.0 اینچ مدل MT8071iE 7.0 اینچ با رزولوشن 800x480 دارای حافظه داخلی 128 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 10.1 اینچ مدل MT8102iE 10.1 اینچ با رزولوشن 600 × 1024 دارای حافظه داخلی 128 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 4.3 اینچ مدل MT8051iP نمایشگر 4.3 اینچ دارای USB 2.0 x 1 پورت Ethernet 10/100 حافظه RAM:128MB - Flash:128MB پردازنده : 32 bits RISC Cortex-A8 600MHz روزلوشن 480x272 قابلیت...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید HMI وینتک 7 اینچ مدل MT8071iP 7 اینچ با رزولوشن 480 × 800 دارای حافظه داخلی 128 مگابایت دارای استاندارد NEMA4 و IP65 دارای یک عدد پورت اترنت و یک عدد پورت USB COM1: RS-232 COM2 RS-485 2W/4W...
نمایش 1 تا 100 از 6244 مورد

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم