کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  نوع قطعه
  قطر محل نصب
  نوع کنتاکت
  نوع عملکرد

  پوش باتن 

  در صفحه
  نمایش 1 - 24 از 182 آیتم
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه  امرجنسی قارچی رعد ESTRنوع کاربری : قارچی قفل شو قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NC رنگ : قرمز لامپ : ندارد
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی استارت رعد FB-Oنوع کاربری : شستی ساده قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NO رنگ : سبز لامپ : ندارد
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی استارت چراغ دار 220V رعد FBL-Oنوع کاربری : شستی ساده قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NO رنگ : سبز لامپ سیگنال: 220VAC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی استارت چراغ دار 24V رعد FBL-Oنوع کاربری : شستی ساده قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NO رنگ : سبز لامپ سیگنال: 24VDC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی استپ رعد FB-Cنوع کاربری : شستی ساده قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NC رنگ : قرمز لامپ سیگنال:  ندارد
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی استپ چراغ دار 220V رعد FBL-Cنوع کاربری : شستی ساده قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NC رنگ : قرمز لامپ سیگنال:  220VAC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی استپ چراغ دار 24V رعد FBL-Cنوع کاربری : شستی ساده قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NC رنگ : قرمز لامپ سیگنال:  24VDC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شاسی رعد استپ قارچی قفل شونوع کاربری : شاسی استپ قارچی قفل شو قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NC رنگ : قرمز
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شاسی رعد استارت چراغ دار سبزنوع کاربری : شاسی استارت چراغ دار سبز قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NO رنگ : سبز
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شاسی رعد استپ چراغ دار قرمزنوع کاربری : شاسی استپ چراغ دار قرمز قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NC رنگ : قرمز
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی دوبل رعد DPBنوع کاربری : شستی دوبل قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NO-1NC لامپ سیگنال : ندارد
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی دوبل چراغدار 220V رعد DPBLنوع کاربری : شستی دوبل قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NO-1NC لامپ سیگنال : 220VAC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه شستی دوبل چراغدار 24V رعد DPBLنوع کاربری : شستی دوبل قطر خارجی جهت نصب : ۲۲ میلی متر نوع کنتاکت : 1NO-1NC لامپ سیگنال : 24VDC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه لامپ کنتاکت سبز رعد Lampنوع کاربری : لامپ کنتاکت لامپ سیگنال : 220VAC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه لامپ کنتاکت سفید رعد Lampنوع کاربری : لامپ کنتاکت لامپ سیگنال : 220VAC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه لامپ کنتاکت قرمز رعد Lampنوع کاربری : لامپ کنتاکت لامپ سیگنال : 220VAC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید دو طرفه استارتی رعد SEI3نوع کاربری : کلید دو طرفه استارتی قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 2NO لامپ سیگنال : ندارد رنگ : سفید
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید دو طرفه قفل شو رعد SES3نوع کاربری : کلید دو طرفه قفل شو قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 2NO لامپ سیگنال : ندارد رنگ : سفید
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید یک طرفه استارتی رعد SEI2نوع کاربری : کلید یک طرفه استارتی قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 1NO لامپ سیگنال : ندارد رنگ : سفید
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید یک طرفه قفل شو رعد SES2نوع کاربری : کلید یک طرفه قفل شو قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 1NO لامپ سیگنال : ندارد رنگ : سفید
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید دو طرفه استارتی چراغ دار رعدنوع کاربری : کلید چراغ دار دو طرفه استارتی  قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 2NO رنگ : در دو رنگ سبز و قرمز
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید دو طرفه قفل شو چراغ دار رعدنوع کاربری : کلید چراغ دار دو طرفه قفل شو  قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 2NO رنگ : در دو رنگ سبز و قرمز
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید یک طرفه استارتی چراغ دار رعدنوع کاربری : کلید یک طرفه استارتی چراغ دار قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 1NO رنگ : در دو رنگ سبز و قرمز
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه کلید یک طرفه قفل شو چراغ دار رعدنوع کاربری : کلید یک طرفه قفل شو چراغ دار قطر نصب : 22 میلی متر نوع کنتاکت : 1NO رنگ : در دو رنگ سبز و قرمز
  نمایش 1 - 24 از 182 آیتم